تخصص ما

تجربه ما نتایج مثبت تجاری به ارمغان می آورد

تکنولوژی های مختلف

ما با سالها تجربه در زمینه توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب، در انتخاب تکنولوژی هایی که بر کسب و کار تاثیر مثبت می گذارند به مشتریان مشاوره می دهیم.

شیوه ها و ابزارها

در فرآیند توسعه، ما از ابزارها و روش هایی استفاده می کنیم که به موفقیت پروژه هایمان کمک می کنند و از طرفی ارتباط با مشتریانمان را آسان می سازند.

SCRUM icon
SCRUM
KANBAN icon
KANBAN
Waterfall icon
Waterfall
TDD icon
TDD
pep8 icon
pep8
Git icon
Git
Jira icon
Jira
Confluence icon
Confluence
Slack icon
Slack
Gsuite icon
Gsuite
Pandadoc icon
Pandadoc
Invision icon
Invision
Jenkins icon
Jenkins
Docker icon
Docker
New Relic icon
New Relic
Sketch icon
Sketch