درباره پروژه ات بگو!

در چه رابطه ایی میخوای صحبت کنی؟

بعد ارسال درخواست چه می شود؟

گام۱

آشنایی نخست .پس از دریافت درخواست شما، یکی از مدیران ما برای شفاف سازی جزئیات و ترتیب جلسه با شما تماس می گیرد. ما به طور معمول ظرف یک روز کاری (یا خیلی زودتر) پاسخ می دهیم.

گام۲

بررسی پروژه .قدم بعدی ما تعریف اهداف پروژه و چگونگی دستیابی به آنها است. این بهترین راه برای درک اینکه آیا ما آماده هستیم این پروژه را توسعه دهیم و مسئولیت آن را به عهده بگیریم است.

گام۳

قرارداد .پس از مشخص شدن کلیه جزئیات و الزامات پروژه آینده، تعیین اهداف تجاری و مشخص شدن ریسک ها، حالا زمان امضای قرارداد و شروع به کار است.